TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM,

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

od  01   do    20 czerwca   2018  r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od   22   do   26   czerwca   2018  r.- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginał  świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do   28 czerwca   2018  r.- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7  ustawy o systemie oświaty i art.150 ust.7  ustawy Prawo oświatowe.

13 lipca 2018 r. -Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

do 17 lipca 2018 r. - Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

do 25   lipca 2018  r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku.W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

26    lipca   2018   r. -Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

27 lipca 2018 r. -Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc        w szkole.

TERMINY   W   POSTĘPOWANIU   UZUPEŁNIAJĄCYM

do    31   lipca  2018  r.-   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do   07  sierpnia  2018 r.-  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7  ustawy o systemie oświaty i art.150 ust.7  ustawy Prawo oświatowe.

   22  sierpnia  2018  r.( z zachowaniem art.20 zc ust. 6, 7, 8, 9  ustawy o systemie oświaty  i art. 158 ust.6, 7, 8, 9 ustawy Prawo oświatowe)-Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

22 sierpnia 2018 r. - Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

do 28 sierpnia 2018 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku.W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

29 sierpnia 2018 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

29 sierpnia 2018 r. - Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO , A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH dla DOROSŁYCH  

 od 01 do 26 czerwca 2018 r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 czerwca 2018 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7  ustawy o systemie oświaty.

13 lipca 2018 r. - Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

19 lipca 2018 r. -  Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostało złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły dla dorosłych.

20 lipca 2018 r. -   Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

do 24 lipca 2018 r. -Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 25 lipca 2018 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7  ustawy o systemie oświaty.

10 sierpnia 2018 r. - Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

17 sierpnia 2018 r. -  Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostało złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły dla dorosłych.

21 sierpnia 2018 r. -   Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia w Gryfowie Śląskim odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego Nabór, tzn., że gimnazjaliści powinni zalogować się na stronie: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php i zapisać się do wybranego  typu Szkoły. 

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim   

 w roku szkolnym 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące

 • klasa policyjna,
  • rozszerzenia; język angielski, język niemiecki
  • przedmioty dodatkowe :   zajęcia z samoobrony.
 • klasa językowa,
  • rozszerzenia: język angielski, język niemiecki
  • przedmiot uzupełniający- przyroda, historia i społeczeństwo,
  • przedmioty dodatkowe do wyboru: edukacja teatralna, dziennikarstwo muzyczne, język hiszpański
 • klasa biologiczno-chemiczna,
  • rozszerzenia ; biologia, chemia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • klasa matematyczno-fizyczna,
  • rozszerzenia: matematyka, fizyka
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych :

 • po zasadniczej szkole zawodowej
  • rozszerzenia; historia , geografia
 • po gimnazjum
  • rozszerzenia; historia , geografia

Technikum w zawodzie;

 • technik przemysłu mody,
  • rozszerzenia: język angielski, chemia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • technik leśnik,
  • rozszerzenia: język angielski, biologia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • technik hotelarstwa i technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego,
  • rozszerzenia: język niemiecki, geografia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
  • przedmiot dodatkowy- animacja czasu wolnego
 • technik informatyk i technik informatyk z projektowaniem gier i grafiką komputerową
  • rozszerzenia: matematyka, informatyka
  • przedmiot uzupełniający – przyroda
  • przedmiot dodatkowy –  grafika komputerowa

Szkoła Branżowa I stopnia :

Kształcenie w zawodach;

 • operator obrabiarek skrawających,
 • sprzedawca,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • wędliniarz,
 • stolarz,
 • murarz-tynkarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych