szkolaFunkcjonowanie w naszym mieście placówek oświatowych na trzech poziomach kształcenia umożliwia młodzieży naukę na miejscu. Obecny Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II jest kontynuacją szkoły, która powstała w 1951 roku. Od tego czasu placówka ta przeszła wiele zmian, przystosowując się do potrzeb społecznych.

Datą przełomową, która zadecydowała o aktualnym obliczu placówki, był rok 1991, kiedy to za zgodą Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze zostało otwarte Liceum Ogólnokształcące. 16 czerwca 2001 roku, w 50 lat od powstania placówki, nadano jej imię Jana Pawła II. Inicjatorem i moderatorem tego przedsięwzięcia był  dyrektor Jan Okulowski. Ideę poparło środowisko szkolne, a także lokalne władze kościelne i świeckie. W efekcie 22 marca 2001 roku Ordynariusz Legnicki, Biskup Tadeusz Rybak, z mocy swojej władzy duchowej, wyraził zgodę na nadanie szkole imienia wybitnego Polaka Jana Pawła II.

Placówka nasza realizuje różne formy działalności pozaszkolnej. Z powodzeniem działają tu: Klub Europejski, teatr „Krok po kroku”, Uczniowski Klub Sportowy, Koło Młodych Przyrodników, PCK oraz Dyskusyjny Klub Filmowy. Ważnym ogniwem pracy wychowawczej jest współpraca z aktywnie działającym na terenie parafii Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Jesteśmy przekonani, że sprostamy wyzwaniu, jakie niesie ze sobą fakt posiadania takiego Patrona, dla kształcenia i wychowania kolejnych pokoleń Polaków.

Pól wieku naszej szkoły

Życie jest szkołą nie przepędźmy go w kącie W. Katarzynski

Szkoła. Nauczyciele. Wagary. Świadectwa. Oceny. – ten ciąg skojarzeń nie jest obcy żadnemu z nas. Okres szkolnych wzlotów i upadków zajmuje sporo miejsca w naszych sercach. Z tego powodu budynek przy ul. Kolejowej 16 (dawna Armii Czerwonej ) wzbudza emocje wśród wielu gryfowian i nie tylko. Ten adres zna większość mieszkańców naszego miasta. Od 1951 r. mieści się tutaj szkoła. Na przestrzeni lat zmieniała ona swoje nazwy i profile, dostosowując się do aktualnych trendów i potrzeb. Z relacji pana Wemera Beckerta, przedwojennego mieszkańca Zacisza, wiadomo, iż przed wybuchem II wojny światowej w gryfowskiej szkole (budynek warsztatów szkolnych) kształcono przyszłych pracowników przemysłu drzewnego.

Mówiąc o gwarantach prawidłowej działalności szkoły, największą rolę przypisuje się nauczycielowi i jego osobowości. Od jego bowiem kompetencji zależy poziom nauczania i osiągane przez uczniów wyniki. Pierwsze grono pedagogiczne liczyło kilkanaście osób. Byli to:

 • Kazimierz Stanecki – (pierwszy dyrektor),
 • Ryszard Pastrenak,
 • Tadeusz Cios,
 • Wiktoria Rucińska,
 • Teofil Ruciński,
 • Zygmunt Just,
 • Zenon Chychłowski,
 • Michał Lejczak,
 • Kazimierz Słoma,
 • Mieczysław Narczyński,
 • Hipolit Przybysz,
 • Józef Cesków,
 • Zygmunt Dygdołowicz,
 • Zygmunt Bochenek,
 • Karol Krzystek,
 • Bolesław Odziemkowski,
 • Franciszek Januszkiewicz,
 • Czesław Skołysz.

Młodzież rozpoczynająca naukę w 1951 roku była w różnym wieku. Nierzadko pobierający wiedzę byli starsi od swoich nauczycieli. Wielu, lata wojny i okupacji uniemożliwiły naukę. W klasach znaleźli się uczniowie przerośnięci, nienawykli do systematycznej nauki, ale pragnący nadrobić zaległości i uzupełnić braki w wykształceniu. Po kilku latach sytuacja się unormowała i wśród kandydatów przyjmowanych do klas pierwszych zaczęli przeważać uczniowie młodsi, kończący szkołę podstawową w normalnym terminie. Tematem odrębnej pracy może być analiza miejsc, z których przybywały rodziny późniejszych uczniów. Wystarczy wspomnieć, iż była to cała Polska (z przewagą Kresów Wschodnich). Jak w soczewce skupiły się tu losy rodzin wielu polskich repatriantów.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie szkoły w latach 50, nie wiemy zbyt wiele. Nie zachowało się dużo materiałów dotyczących tego okresu. Opieramy się na wspomnieniach, ale i tu w wielu wypadkach „czas zatarł ślad”.

Kształcenie odbywało się wówczas w kilku kierunkach. Szkoła zmieniała swoje nazwy. W1951rokurozpoczynaładziałalnośćjako Państwowa Zasadnicza Szkoła Metalowo – Energetyczna w Gryfowie Śląskim. Równolegle funkcjonowała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Gryfowie Śląskim.

W 1961 roku powstaje Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Odzieżowa Gryfbwskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego w Gryfowie Śląskim. Dyrektorem obu szkół zostaje Tadeusz Cios. Zajęcia teoretyczne odbywają się zarówno w budynku głównym przy ulicy Armii Czerwonej (dziś Kolejowa), jak i na terenie ZPO „Gryfex”, gdzie w związku z tym urządzone zostają sale lekcyjne. Piętro niżej zaś dwa razy w tygodniu przyszłe krawcowe ćwiczą przy maszynach. W 1963r. szkoły funkcjonują jako dwie odrębne jednostki – posiadają różne dyrekcje. W szkole odzieżowej, która swoją siedzibę ma przy ZPO „Gryfex”, szefem zostaje Adam Bochenek, potem Zygmunt Wojna, następnie Anna Greniuk. W obu szkołach pracując! sami nauczyciele, na stałe zatrudnieni w jednej bądź w drugiej. W tym okresie na sale lekcyjne zaadoptowano również pomieszczenia w małym budynku przylegającym do ZPO „Gryfex”, który do tej pory spełniał funkcję zaplecza gospodarczego zakładu. Ówcześni absolwenci z rozrzewnieniem wspominają sobotnie zabawy, które organizowano na terenie internatu.

9 czerwca 1978 to data przełomowa. Wówczas to, decyzją kuratora oświaty i wychowania powołany zostaje Zespół Szkół Zawodowych w Gryfowie Śląskim, w skład którego weszły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (resortu oświaty i wychowania),
 • Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa (resortu przemysłu lekkiego),
 • Przyzakładowe Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących (resortu przemysłu lekkiego).

Funkcję dyrektora całej formacji obejmuje Antoni Gąsiorowski. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to dobry okres dla szkoły. Uczniowie biorą udział i zajmują czołowe miejsca w różnych konkursach, zawodach (np. V miejsce drużynowo w Konkursie Ogólnopolskim o tytuł: „Najlepszy uczeń w zawodzie krawiec-szwacz” w Świebodzicach w 1980 r.). Organizowane są liczne wycieczki, działa ZHP, PTTK, SKS, Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska i oczywiście kółka zainteresowań (fotograficzne, matematyczne, muzyczne).

Kolejna przełomowa data to rok 1991. Zespół ma już od roku nowego dyrektora. Jest nim Jan Okulowski, który wraz z Ritą Janas (późniejszym zastępcą) rozpoczyna starania o powiększenie szkoły o jeszcze jedną formację- liceum ogólnokształcące. Inicjatywa spotyka się z uznaniem władz zwierzchnich i od 1991 r. mamy już Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Gryfowskie liceum startuje skromnie -jedną klasą. Z roku na rok cieszy się coraz większym zaufaniem społecznym. Od 1995 roku szkołę opuszczają kolejne roczniki maturzystów. Pomimo znanych powszechnie kłopotów finansowych, z jakimi boryka się oświata, dyrekcja dba o unowocześnienie bazy- przede wszystkim powstaje pracownia komputerowa, wzbogacane są zbiory biblioteczne. Z każdym rokiem liceum przyjmuje więcej uczniów, tworzy swojątradycję. Stałym elementem tejże, są liczne osiągnięcia na niwie sportowej (piłka nożna, lekka atletyka).

Szkoła kojarzy się głównie z nauczycielami i uczniami, ale nie funkcjonowałaby tak sprawnie, gdyby nie olbrzymie grono oddanych jej ludzi: pań z sekretariatu, księgowości, woźnych i konserwatorów.

Rok 2001 stawia przed pracownikami Zespołu wiele wyzwań. Musimy sprostać wymogom II etapu reformy. Szkoła zmieni swój kształt, po raz kolejny dostosowując się do obowiązujących trendów. Dyrektor Jan Okulowski przewiduje trzyletnie licea profilowane według następującego zestawienia:

 • profil akademicki,
 • profil techniczno technologiczny o kierunkach:
  • budowlany,
  • chemiczny,
  • mechaniczny,
  • tekstylny,
 • profil rolniczo-środowiskowy o kierunku:
  • ochrona środowiska,
 • profil społeczno usługowy o kierunkach:
  • ekonomiczno-administracyjny,
  • handlowy,
  • socjalno-medyczny,
  • promocja i marketing,
  • ubezpieczeniowy,
 • profil kulturalno-artystyczny o kierunkach:
  • kultura regionalna lub europejska,
  • teatralno-filmowy,
  • projektowanie odzieży lub wnętrz,
  • sportowy.

W zasadniczej szkole zawodowej proponuje się utworzenie od trzech do sześciu klas, w których nauczanie zawodu związane będzie z oczekiwaniami regionalnych pracodawców.

Aby obraz szkolnictwa ponadpodstawowego w Gryfowie był pełny, zaznaczyć należy iż od 1997 r. w budynku głównym ZSOiZ swoją siedzibę ma Gryfowski Prywatny Zespół Szkół Zawodowych. Tutaj uczniowie wybrać mogą: Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych lub Technikum Mechaniczne/Budowlane dla Dorosłych. Abiturienci szkół średnich kształcić się mogą w Policealnym Studium Ekonomiczno/Informatycznym.

16.06.2001 to dzień, o którym mówimy jeszcze w czasie przyszłym. Dostarczy on nam z pewnością wiele emocji i niezapomnianych wspomnień. Wówczas to szkoła otrzyma imię Jana Pawła II. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że sprostamy temu wyzwaniu, jakie niesie ze sobą fakt posiadania takiego Patrona i uda nam się wpoić uczniom idee tego wspaniałego Polaka.

Dyrektorzy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gryfowie Śląskim, od momentu powstania w 1951 r., miała 9 dyrektorów, w tym p. Adam Pietruszewski pełnił funkcję dwukrotnie. Rzeczą charakterystyczną jest fakt, iż stanowisko to zawsze piastowali mężczyźni i -jak widać, zadanie to wykonywali dobrze. Najlepiej świadczą o tym niezbite dowody: istnienie placówki przez 50 lat i stały rozwój, który zaowocował w 1991 roku utworzeniem Liceum Ogólnokształcącego, które powołał Jan Stanisław Okulowski – ówczesny  dyrektor – z wielką pomocą Rity Janas, pełniącej funkcję wicedyrektora.

Odtworzenie sylwetek wszystkich dyrektorów okazało się niewykonalne, ponieważ nie można było dotrzeć do akt każdego z nich. Z tego właśnie względu wymienimy tylko Kazimierza Staneckiego, który objął swe stanowisko w pierwszym roku trwania szkoły, czyli w roku 1951, jego następcą został Ryszard Pasternak, piastujący swój urząd przez dwa lata 19952 -1954. l .09.1954 roku na stanowisko dyrektora przyszedł Stefan Hałat, kierujący gryfowską placówką również przez dwa lata, do roku 1956. W tymże roku, l października dyrektorem został Tadeusz Cios i na stanowisku trwał do roku 1972.

Po nim kierowanie szkołą objął Zenon Lasak, który po roku ustąpił miejsca Bogdanowi Przyjagle, piastującemu urząd do 1975 roku.

Następnie dyrektorem w latach 1975 -1978 był Adam Pietruszewski, który powrócił na stanowisko w roku 1984 i piastował je do 1990 roku.

Kolejnym dyrektorem ZSZ był Antoni Gąsiorowski (nadal czynny zawodowo), który piastował funkcję w latach 1978 -1984.

Dyrektor Jan Okulowski był na stanowisku od 1990 rok do końca sierpnia 2013 r. Udało mu się przekonać władze oświatowe i samorządowe o konieczności powołania szkoły średniej w Gryfowie Śląskim.

Od 01.09.2013 r. dyrektorem szkoły jest Małgorzata Wiśniewska.

 Informacje o Liceum Ogólnokształcącym od roku 2013.

Z   przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  EWALUACJI  ZEWNĘTRZNEJ wynika , że Liceum Ogólnokształcące w naszym Zespole Szkół jest :

 •   PRZYJAZNE  UCZNIOM, ICH  RODZICOM oraz NAUCZYCIELOM  i PRACOWNIKOM
 •   UKIERUNKOWANE  NA INDYWIDUALNY SUKCES KAŻDEGO UCZNIA

Działania Szkoły polegają m.in. na dążeniu do tego :

aby uczeń :

 • był pilny, dociekliwy, systematyczny, uczciwy, odpowiedzialny, wytrwały  i punktualny
 • godnie reprezentował Szkołę
 • miał szacunek dla innych ludzi
 • miał ciekawość poznawczą
 • znał stawiane mu wymagania
 • znał swoją wartość
 • znał swoje słabe strony i nad  czym musi szczególnie pracować
 • umiał się uczyć, korzystając  z różnych źródeł informacji
 • umiał nawiązywać pozytywne relacje z innymi
 • był dumny ze swojego pochodzenia
 • wykazywał odpowiedzialną i twórczą postawę
 • szanował tradycje i kulturę własnego narodu, a także miał poszanowanie dla innych kultur i tradycji
 • zdobył wykształcenie pozwalające odnaleźć się na rynku pracy

aby nauczyciel :

 • był kreatywny, dociekliwy, systematyczny i punktualny wykorzystując różnorodne formy i metody pracy, jak najrzetelniej przekazywał wiedzę
 • prawidłowo stosował  system oceniania
 • pomógł uczniowi odnaleźć pozytywną motywację do nauki
 • indywidualnie traktował problemy ucznia
 • w życzliwej atmosferze  zachował czytelny system wymagań
 • chronił uczniów przed współczesnym zagrożeniem
 • potrafił komunikować się z innymi
 • odczuwał potrzebę ustawicznego kształcenia się

 

aby rodzic :

 • współtworzył jakość Szkoły
 • wspólnie z nauczycielami ponosił odpowiedzialność za dziecko i jego rozwój
 • darzył zaufaniem Szkołę i miał poczucie misji
 • chętnie posyłał swoje dziecko do Szkoły.

Uczniowie uczestniczą w działania promujących wartości ogólnoludzkie objęte programem  Szkoła Przyjazna Rodzinie- uzyskanie certyfikatu.

Uczniowie są:

 • stypendystami Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Starosty Lwóweckiego
 • uczestnikami warsztatów filmowych u profesora Krzysztofa Zanussiego.

Obecnie uczniowie realizują naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym z:

 •   języka polskiego
 •   języka angielskiego
 •   języka niemieckiego
 •   biologii
 •   chemii
 •   fizyki   oraz przedmioty uzupełniające:
 •  przyroda
 •  historia i społeczeństwo

i dodatkowo były realizowane  zajęcia z:

 •  fizyki w medycynie
 •  dziennikarstwa muzycznego.

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, np. :

 • konsultacje z przedmiotów maturalnych
 • konsultacje przygotowujące do konkursów
 • wyjazdy na wykłady i warsztaty do wyższych uczelni, np. Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska
 • zajęcia warsztatowe z języka niemieckiego w Goerlitz
 • zajęcia artystyczne; plastyczne , zespół muzyczno-wokalny, który zapewnia oprawę muzyczną wszystkim uroczystościom szkolnym oraz reprezentuje Szkołę na terenie Gryfowa Śląskiego i Powiatu Lwóweckiego
 • szkolne koło cyklistyczne
 • szkolne koło turystyczne
 • szkolne koło dziennikarstwa muzycznego:
 •  wyjazdy na koncerty, np.Martina Garrixa w Krakowie
 •  obsługa muzyczna imprez masowych pod czujnym okiem Macieja Wowka-dziennikarza Muzycznego Radia

Uczniowie biorą udział w konkursach:

 • Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej – I miejsce w kategorii solo , III miejsce zespołowo
 • Regionalny konkurs Doliną Rzeki Kwisy-słynne postaci, ich zasługi dla regionu i przyrody- III miejsce
 • Ogólnopolski Konkurs Literacki –„Zakochani w lesie”- IV miejsce
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- etap rejonowy – II miejsce
 • Powiatowy Turniej Szachowy – I miejsce
 • Regionalny konkurs plastyczny „Wędrowniczek- ptak wędrowny” – II miejsce
 • VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Lwóweckiego- I miejsce
 • Dolnośląska Licealiada Młodzieży w Rowerach Górskich MTB- II miejsce.

Uczniowie reprezentują Szkołę na zewnątrz:

 • uczestnicząc z Pocztem Sztandarowym w uroczystościach na terenie Gryfowa Śląskiego, powiatu lwóweckiego i lubańskiego, diecezji legnickiej
 • prowadząc warsztaty z języka angielskiego i niemieckiego z gimnazjalistami
 • warsztaty pierwszej pomocy dla gimnazjalistów
 • warsztaty naukowe dla przedszkolaków z Gryfowa Śląskiego
 • biorąc udział w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • biorąc udział w jarmarkach świątecznych – występ wokalno-muzyczny, prezentacja własnych wyrobów
 • udział w Powiatowej Galii Laureatów w Lwówku Śląskim- występ wokalno-muzyczny.

Uczniowie działają w wolontariacie, np. :

 • Pomoc w nauce niedowidzącej uczennicy szkoły gimnazjalnej we Wrocławiu. Uczennica jest mieszkanką Gryfowa Śląskiego
 • Udział w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Uczniowie uczestniczą w projektach szkolnego Stowarzyszenia Homo Viator , np. :

 • „Sport to zdrowie. Niech twój kręgosłup to powie ”miało na celu podniesienie świadomości dotyczącej profilaktyki wad kręgosłupa. Problem został zdiagnozowany wśród uczniów przez pielęgniarkę szkolną, która sygnalizowała potrzebę wprowadzenia podczas zajęć wychowania fizycznego elementów profilaktyki ortopedycznej. Projekt zakładał organizację wykładu lekarza ortopedy, który dotyczył zarówno profilaktyki układu kostnego, jak i konsekwencji nieprzestrzegania podstawowych zasad, w myśl zasady, że kręgosłup jest jeden na całe życie. Zakupiono niezbędny sprzęt, dzięki któremu na zajęciach wychowania fizycznego organizowane są ćwiczenia polegające na elementarnej korekcji wad postawy.
 • „Wolontariat? Dlaczego nie?!” W ramach projektu  wolontariusze  w każdą sobotę wraz z nauczycielem wyjeżdżali do DPS w Mirsku, a pozostałe dni tygodnia młodzież odwiedzała mieszkańców w dniach dla siebie dogodnych. Idea wolontariatu została bardzo mocno rozpropagowana. Uczestnicy projektu wzmocnili swoją empatię i zaangażowanie do pracy zespołowej.
 • „Szlakami ziemi lwóweckiej”, którego celem było nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas rajdów na temat atrakcyjnych miejsc turystycznych Powiatu Lwóweckiego oraz promocja turystyki pieszej, poznanie legend oraz dziejów ludzi zamieszkujących niegdyś poznawane miejsca oraz obcowanie uczniów z pięknem natury. To także pokazanie młodzieży aktywnej formy wypoczynku, jakim jest nordic walking. Podczas warsztatów ze specjalistą młodzież uczyła się czytania mapy, korzystania z kompasu, ćwiczyła zasady pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, które mogą się wydarzyć podczas rajdów.
 • „ Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy”. Celem zadania było nabycie przez młodzież właściwych nawyków prozdrowotnych związanych ze spędzaniem wolnego czasu, promowanie zdrowej rywalizacji sportowej oraz zapoznanie uczestników imprezy z nowymi formami zabaw i gier. Dzięki zakupionym pomocom młodzież miała możliwość poćwiczyć strzelanie z łuku do tarczy, rzucanie rzutkami do tarczy, czy też pograć w badmintona.  Zadanie było realizowane w ramach Szkolnego Dnia Sportu i pomogło w przekonaniu młodzieży do sensu i atrakcyjności gier zespołowych.
 •  „Zdążyć na czas z pomocą”. Celem szkoleń było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Ratownicy medyczni, którzy przeprowadzili w sposób profesjonalny cykl szkoleń aktywizowali każdego uczestnika i pod ich czujnym okiem każdy ( bez wyjątku) uczeń musiał zaprezentować przed resztą uczestników nabywane sukcesywnie umiejętności z zakresu niesienia pierwszej pomocy.
 • „Uratujmy w ciągu roku milion osób”. Program zajęć uwzględniał wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia. Mieliśmy wszyscy ( na świeżo) w pamięci sprawę wyziębionego Adasia i pytanie: Czy przeżyłby, gdyby człowiek, który go znalazł nie wiedział, co robić? Szkolenia zostały zakończone bardzo ważną przesłanką dla uczniów: Ty również możesz stać się świadkiem zdarzenia, w którym ucierpieć może drugi człowiek. Twoje działania muszą być wówczas przemyślane i spójne. Pamiętaj jednak, że każda pomoc z Twojej strony jest wskazana!

 

Informacje o  Technikum   od roku 2013

Z  przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ wynika , że Technikum w naszym Zespole Szkół jest :

 • PRZYJAZNE UCZNIOM, ICH RODZICOM oraz NAUCZYCIELOM i PRACOWNIKOM
 • UKIERUNKOWANE NA INDYWIDUALNY SUKCES KAŻDEGO UCZNIA

Działania Szkoły polegają m.in. na dążeniu do tego :

aby uczeń:

 • był pilny, dociekliwy, systematyczny, uczciwy, odpowiedzialny, wytrwały i punktualny
 • godnie reprezentował Szkołę
 • miał szacunek dla innych ludzi
 • miał ciekawość poznawczą
 • znał stawiane mu wymagania
 • znał swoją wartość
 • znał swoje słabe strony i nad  czym musi szczególnie pracować
 • umiał się uczyć, korzystając  z różnych źródeł informacji
 • umiał nawiązywać pozytywne relacje z innymi
 • był dumny ze swojego pochodzenia
 • wykazywał odpowiedzialną i twórczą postawę
 • szanował tradycje i kulturę własnego narodu, a także miał poszanowanie dla innych kultur i tradycji
 • zdobył wykształcenie pozwalające odnaleźć się na rynku pracy

aby nauczyciel :

 • był kreatywny, dociekliwy, systematyczny i punktualny
 • realizował siebie
 • wykorzystując różnorodne formy i metody pracy, jak najrzetelniej przekazywał wiedzę
 • prawidłowo stosował  system oceniania
 • pomógł uczniowi odnaleźć pozytywną motywację do nauki
 • indywidualnie traktował problemy ucznia
 • w życzliwej atmosferze  zachował czytelny system wymagań
 • chronił uczniów przed współczesnym zagrożeniem
 • potrafił komunikować się z innymi
 • odczuwał potrzebę ustawicznego kształcenia się

aby rodzic :

 • współtworzył jakość Szkoły
 • wspólnie z nauczycielami ponosił odpowiedzialność za dziecko i jego rozwój
 • darzył zaufaniem Szkołę i miał poczucie misji
 • chętnie posyłał swoje dziecko do Szkoły.

Obecnie funkcjonuje kształcenie  zawodach:

 •  technik informatyk, w kwalifikacjach:

K.1.Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych(E.12.)

K.2.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami(E.13.)

K.3.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

Od roku szkolnego 2017/2018 obowiązują dodatkowo następujące kwalifikacje;

K.1.Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08)

K.2.Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09)

 •  technik leśnik, w kwalifikacjach:

K.1.Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych (R.13.)

K.2.Użytkowanie zasobów leśnych (R.14.)

Od roku szkolnego 2017/2018 obowiązują dodatkowo następujące kwalifikacje;

K.1.Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych (RL.13.)

K.2.Użytkowanie zasobów leśnych (RL.14.)

 

Uczniowie uczestniczą w działania promujących wartości ogólnoludzkie objęte programem  Szkoła Przyjazna Rodzinie- uzyskanie certyfikatu

Od roku szkolnego 20

Uczniowie są:

 • stypendystami Stypendium Prezesa Rady Ministrów,  Starosty Lwóweckiego
 • uczestnikami warsztatów filmowych u profesora Krzysztofa Zanussiego

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe :

 • technik leśnik – w Nadleśnictwie Świeradów
 • technik informatyk:
  • w lokalnych firmach:
 • Jupiter
 •  Sogen
 • GryfNet
 • w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfów Śląski i Mirsk
 • technik hotelarstwa odbywał :
  • na promie Scania
  • w czterogwiazdkowych hotelach w:
 • Świeradowie
 • Jeleniej Górze
 • Wojanowie
 •  Kliczkowie
 • Brunowie

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, np.:

 • konsultacje z przedmiotów maturalnych i zawodowych
 • konsultacje przygotowujące do konkursów
 • wyjazdy na wykłady i warsztaty do wyższych uczelni, np.  Politechnika Wrocławska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • zajęcia artystyczne; zespół muzyczno-wokalny, który zapewnia oprawę muzyczną wszystkim uroczystościom szkolnym oraz reprezentuje Szkołę na terenie Gryfowa Śląskiego i Powiatu Lwóweckiego
 • szkolne koło cyklistyczne
 • szkolne koło turystyczne
 • warsztaty strzeleckie

Uczniowie biorą udział w konkursach :

 • Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej –  III miejsce zespołowo
 • Ogólnopolski Konkurs Multimedialny – Nasze Nadleśnictwo – laureat
 •  Powiatowy Turniej Szachowy – I miejsce
 •  Regionalny konkurs plastyczny „Wędrowniczek- ptak wędrowny” – III miejsce
 • IV Ogólnopolski Turniej Szkół EKO w kategorii przyrodniczo-leśnej- laureat
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej- etap wojewódzki – IV miejsce
 • VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Lwóweckiego- I miejsce
 • Dolnośląska Licealiada Młodzieży w Rowerach Górskich MTB- II miejsce
 • Konkurs Plastyczny na Plakat „Za co lubię las” – wyróżnienie
 • Ogólnopolski Program Edukacyjno-Warsztatowy „Zielony Rower” – I miejsce w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne, etap regionalny.

Uczniowie reprezentują Szkołę na zewnątrz :

 • uczestnicząc z Pocztem Sztandarowym w uroczystościach na terenie Gryfowa Śląskiego, powiatu lwóweckiego i lubańskiego, diecezji legnickiej
 • prowadząc warsztaty z języka angielskiego i niemieckiego z gimnazjalistami
 • biorąc udział w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • biorąc udział w jarmarkach świątecznych – występ wokalno-muzyczny, prezentacja własnych wyrobów
 • biorąc udział w Powiatowej Galii Laureatów w Lwówku Śląskim- występ wokalno-muzyczny
 • uczestnicząc w Dolnośląskim Festiwalu Dary Lasu
 • prowadząc nasadzenia drzew w parku na terenie Gryfowa Śląskiego
 • uczestnicząc w warsztatach na terenie Nadleśnictwa Jawor

Uczniowie  wyjeżdżali na staże zagraniczne w ramach projektów unijnych :

 •  Praktyki w Austrii dla najlepszych – Hotel Saltzburger Hof, Hotel Breitlehenalm

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik leśnik odbyli staż w ramach projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II

 • Nadleśnictwo Świeradów – obsługa nowoczesnych maszyn i urządzeń

Uczniowie brali udział  w kursach kwalifikacyjnych w ramach Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” :

 • kurs barmański I stopnia
 • operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym

Uczniowie działają w wolontariacie, np. :

 • Pomoc w nauce niedowidzącej uczennicy szkoły gimnazjalnej we Wrocławiu. Uczennica jest mieszkanką Gryfowa Śląskiego
 • Udział w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Uczniowie uczestniczą w projektach szkolnego Stowarzyszenia Homo Viator , np. :

 • „Sport to zdrowie. Niech twój kręgosłup to powie ”miało na celu podniesienie świadomości dotyczącej profilaktyki wad kręgosłupa. Problem został zdiagnozowany wśród uczniów przez pielęgniarkę szkolną, która sygnalizowała potrzebę wprowadzenia podczas zajęć wychowania fizycznego elementów profilaktyki ortopedycznej. Projekt zakładał organizację wykładu lekarza ortopedy, który dotyczył zarówno profilaktyki układu kostnego, jak i konsekwencji nieprzestrzegania podstawowych zasad, w myśl zasady, że kręgosłup jest jeden na całe życie. Zakupiono niezbędny sprzęt, dzięki któremu na zajęciach wychowania fizycznego organizowane są ćwiczenia polegające na elementarnej korekcji wad postawy.
 • „Szlakami ziemi lwóweckiej”, którego celem było nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas rajdów na temat atrakcyjnych miejsc turystycznych Powiatu Lwóweckiego oraz promocja turystyki pieszej, poznanie legend oraz dziejów ludzi zamieszkujących niegdyś poznawane miejsca oraz obcowanie uczniów z pięknem natury. To także pokazanie młodzieży aktywnej formy wypoczynku, jakim jest nordic walking. Podczas warsztatów ze specjalistą młodzież uczyła się czytania mapy, korzystania z kompasu, ćwiczyła zasady pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, które mogą się wydarzyć podczas rajdów.
 • „ Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy”. Celem zadania było nabycie przez młodzież właściwych nawyków prozdrowotnych związanych ze spędzaniem wolnego czasu, promowanie zdrowej rywalizacji sportowej oraz zapoznanie uczestników imprezy z nowymi formami zabaw i gier. Dzięki zakupionym pomocom młodzież miała możliwość poćwiczyć strzelanie z łuku do tarczy, rzucanie rzutkami do tarczy, czy też pograć w badmintona.  Zadanie było realizowane w ramach Szkolnego Dnia Sportu i pomogło w przekonaniu młodzieży do sensu i atrakcyjności gier zespołowych.
 • „Wolontariat? Dlaczego nie?!” W ramach projektu  wolontariusze  w każdą sobotę wraz z nauczycielem wyjeżdżali do DPS w Mirsku, a pozostałe dni tygodnia młodzież odwiedzała mieszkańców w dniach dla siebie dogodnych. Idea wolontariatu została bardzo mocno rozpropagowana. Uczestnicy projektu wzmocnili swoją empatię i zaangażowanie do pracy zespołowej.
 • „Zdążyć na czas z pomocą”. Celem szkoleń było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Ratownicy medyczni, którzy przeprowadzili w sposób profesjonalny cykl szkoleń aktywizowali każdego uczestnika i pod ich czujnym okiem każdy ( bez wyjątku) uczeń musiał zaprezentować przed resztą uczestników nabywane sukcesywnie umiejętności z zakresu niesienia pierwszej pomocy.
 • „Uratujmy w ciągu roku milion osób”. Program zajęć uwzględniał wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia. Mieliśmy wszyscy ( na świeżo) w pamięci sprawę wyziębionego Adasia i pytanie: Czy przeżyłby, gdyby człowiek, który go znalazł nie wiedział, co robić? Szkolenia zostały zakończone bardzo ważną przesłanką dla uczniów: Ty również możesz stać się świadkiem zdarzenia, w którym ucierpieć może drugi człowiek. Twoje działania muszą być wówczas przemyślane i spójne. Pamiętaj jednak, że każda pomoc z Twojej strony jest wskazana!

Informacje o  Zasadniczej Szkole Zawodowej   od roku 2013

Od roku szkolnego 2017/2018 funkcjonuje również Branżowa Szkoła I stopnia

Z  przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017  przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ wynika , że Zasadnicza Szkoła Zawodowa w naszym Zespole Szkół jest :
PRZYJAZNA UCZNIOM, ICH RODZICOM oraz
   NAUCZYCIELOM i PRACOWNIKOM
• UKIERUNKOWANA NA INDYWIDUALNY SUKCES KAŻDEGO
   UCZNIA
Działania Szkoły polegają m.in. na dążeniu do tego :
aby uczeń:
• był pilny, dociekliwy, systematyczny, uczciwy, odpowiedzialny,
wytrwały i punktualny
• godnie reprezentował Szkołę
• miał szacunek dla innych ludzi
• miał ciekawość poznawczą
• znał stawiane mu wymagania
• znał swoją wartość
• znał swoje słabe strony i nad czym musi szczególnie
pracować
• umiał się uczyć, korzystając z różnych źródeł informacji
• umiał nawiązywać pozytywne relacje z innymi
• był dumny ze swojego pochodzenia
• wykazywał odpowiedzialną i twórczą postawę
• szanował tradycje i kulturę własnego narodu, a także miał
poszanowanie dla innych kultur i tradycji
• zdobył wykształcenie pozwalające odnaleźć się na rynku
pracy,
aby nauczyciel :
• był kreatywny, dociekliwy, systematyczny i punktualny.
• realizował siebie
• wykorzystując różnorodne formy i metody pracy, jak
najrzetelniej przekazywał wiedzę
• prawidłowo stosował system oceniania
• pomógł uczniowi odnaleźć pozytywną motywację do nauki
• indywidualnie traktował problemy ucznia
• w życzliwej atmosferze zachował czytelny system wymagań
• chronił uczniów przed współczesnym zagrożeniem
• potrafił komunikować się z innymi
• odczuwał potrzebę ciągłego kształcenia się,
aby rodzic :
• chętnie posyłał swoje dziecko do Szkoły
• współtworzył jakość Szkoły
• wspólnie z nauczycielami ponosił odpowiedzialność za
dziecko i jego rozwój
• darzył zaufaniem Szkołę i miał poczucie misji.
Obecnie funkcjonują klasy wielozawodowe, a uczniowie kształcą się w następujących zawodach :
• mechanik pojazdów samochodowych
• sprzedawca
• fryzjer
• kucharz
• piekarz
• murarz-tynkarz
• stolarz
• operator obrabiarek skrawających
• wędliniarz
• cukiernik
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
W szkole odbywa się kształcenie ogólne, natomiast kształcenie zawodowe odbywa się na kursach I, II i III stopnia w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Jaworze, Świdnicy oraz Jeleniej Górze.
Uczniowie uczestniczą w działania promujących wartości ogólnoludzkie objęte programem Szkoła Przyjazna Rodzinie- uzyskanie certyfikatu
Uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu u 47 przedsiębiorców.
Uczniowie wyjeżdżają na staże zagraniczne w ramach projektów unijnych :
 Młodzi rzemieślnicy w Europie
 Młodzi Budowlańcy na Szkoleniu w Europie
 Praktyka Czyni Mistrza
 Młodzi w Europie
 Nauka Rzemiosła w Europie
 Moja Przyszłość to Europa i inne
np. staże w :
• Kolonii w zawodzie fryzjer
• Poczdamie w zawodzie stolarz
• Brunschwieigu w zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych
• Goerlitz w zawodach stolarz , dekarz, murarz tynkarz
• Dreźnie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych,
kucharz, piekarz.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, np.:
o zajęcia biblioteczne
o zajęcia sportowe – zespół chearliderek
o zajęcia wyrównawcze
o zajęcia artystyczne.
Uczniowie biorą udział w kursach kwalifikacyjnych :
• kurs barmański I stopnia
• operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym.
Uczniowie również uczestniczą w konkursach zawodowych, np. :
• Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski KREATOR 2015 – III miejsce
• Mistrzostwa Dolnego Śląska we Fryzjerstwie- II miejsce
• Regionalny Konkurs Fryzjerski dla Uczniów Szkół
Zawodowych Teatrhair – I miejsce
• Konkurs internetowy na najładniejszą fryzurę. Bolec.Info-
I miejsce
• Regionalny konkurs „Najlepsi Uczniowie w Zawodzie”-
II miejsce murarz-tynkarz
• Regionalny konkurs „Najlepsi Uczniowie w Zawodzie”- III
miejsce mechanik pojazdów samochodowych,
i innych, np. :
• XII edycja konkursu plastycznego „Pomóż ocalić życie
bezbronnemu”- II miejsce
• Diecezjalny konkurs plastyczny „ W imię miłości” – III miejsce
• Regionalny konkurs plastyczny „Wędrowniczek- ptak
wędrowny” – I miejsce
• VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Lwóweckiego- I miejsce
• Dolnośląska Licealiada Młodzieży w Rowerach Górskich
MTB- II miejsce.
Uczniowie działają w wolontariacie, np. :
• „Świąteczna fryzura od serca”. Uczniowie kształcący się w zawodzie fryzjer strzygą i czeszą dzieci i młodzież w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Świeradowie-Czerniawie na okoliczność Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
• Pomoc w nauce niedowidzącej uczennicy szkoły gimnazjalnej we Wrocławiu. Uczennica jest mieszkanką Gryfowa Śląskiego .
• Udział w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .
Uczniowie uczestniczą w projektach szkolnego Stowarzyszenia Homo Viator , np. :
• „Sport to zdrowie. Niech twój kręgosłup to powie ”miało na celu podniesienie świadomości dotyczącej profilaktyki wad kręgosłupa. Problem został zdiagnozowany wśród uczniów przez pielęgniarkę szkolną, która sygnalizowała potrzebę wprowadzenia podczas zajęć wychowania fizycznego elementów profilaktyki ortopedycznej. Projekt zakładał organizację wykładu lekarza ortopedy, który dotyczył zarówno profilaktyki układu kostnego, jak i konsekwencji nieprzestrzegania podstawowych zasad, w myśl zasady, że kręgosłup jest jeden na całe życie. Zakupiono niezbędny sprzęt, dzięki któremu na zajęciach wychowania fizycznego organizowane są ćwiczenia polegające na elementarnej korekcji wad postawy.
• „Szlakami ziemi lwóweckiej”, którego celem było nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas rajdów na temat atrakcyjnych miejsc turystycznych Powiatu Lwóweckiego oraz promocja turystyki pieszej, poznanie legend oraz dziejów ludzi zamieszkujących niegdyś poznawane miejsca oraz obcowanie uczniów z pięknem natury. To także pokazanie młodzieży aktywnej formy wypoczynku, jakim jest nordic walking. Podczas warsztatów ze specjalistą młodzież uczyła się czytania mapy, korzystania z kompasu, ćwiczyła zasady pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, które mogą się wydarzyć podczas rajdów.
• „ Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy”. Celem zadania było nabycie przez młodzież właściwych nawyków prozdrowotnych związanych ze spędzaniem wolnego czasu, promowanie zdrowej rywalizacji sportowej oraz zapoznanie uczestników imprezy z nowymi formami zabaw i gier. Dzięki zakupionym pomocom młodzież miała możliwość poćwiczyć strzelanie z łuku do tarczy, rzucanie rzutkami do tarczy, czy też pograć w badmintona. Zadanie było realizowane w ramach Szkolnego Dnia Sportu i pomogło w przekonaniu młodzieży do sensu i atrakcyjności gier zespołowych.
• „Wolontariat? Dlaczego nie?!” W ramach projektu wolontariusze w każdą sobotę wraz z nauczycielem wyjeżdżali do DPS w Mirsku, a pozostałe dni tygodnia młodzież odwiedzała mieszkańców w dniach dla siebie dogodnych. Idea wolontariatu została bardzo mocno rozpropagowana. Uczestnicy projektu wzmocnili swoją empatię i zaangażowanie do pracy zespołowej.
• „Zdążyć na czas z pomocą”. Celem szkoleń było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Ratownicy medyczni, którzy przeprowadzili w sposób profesjonalny cykl szkoleń aktywizowali każdego uczestnika i pod ich czujnym okiem każdy ( bez wyjątku) uczeń musiał zaprezentować przed resztą uczestników nabywane sukcesywnie umiejętności z zakresu niesienia pierwszej pomocy.
• „Uratujmy w ciągu roku milion osób”. Program zajęć uwzględniał wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia. Mieliśmy wszyscy ( na świeżo) w pamięci sprawę wyziębionego Adasia i pytanie: Czy przeżyłby, gdyby człowiek, który go znalazł nie wiedział, co robić? Szkolenia zostały zakończone bardzo ważną przesłanką dla uczniów: Ty również możesz stać się świadkiem zdarzenia, w którym ucierpieć może drugi człowiek. Twoje działania muszą być wówczas przemyślane i spójne. Pamiętaj jednak, że każda pomoc z Twojej strony jest wskazana!
Szkoła jest rejonowym ośrodkiem egzaminacyjnym dla uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer, kucharz.