Już od lat, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, jest uznaną w naszym regionie szkołą profesjonalnego kształcenia uczniów Technikum w zakresie technik informatyk.
Wręcz niemożliwym jest, w realiach współczesnej cywilizacji, ignorowanie i niezauważanie jej podstawowej zasady, czyli powszechnego wykorzystywania mechanizmów i instrumentów komunikacji cyfrowej.
Ostatnie tygodnie niezbicie uświadomiły nam wszystkim, jak niezwykle fundamentalną sprawą dla zachowania właściwego funkcjonowania państwa i jego obywateli w przestrzeni publicznej odgrywają informatycy, a przede wszystkim narzędzia, którymi się posługują. Nasza szkoła znakomicie potrafi sprostać tym wymaganiom współczesności, przygotowując młodych adeptów informatyki do studiów wyższych w tym zakresie, a przede wszystkim do odnoszenia sukcesów zawodowych na wymagającym rynku pracy.
Edukacja w trakcie 5 letniego nauczania umożliwi absolwentom Technikum uzyskać umiejętności i wiedzę w ramach kształcenia teoretycznego, jak również praktycznego. Istotną rolę w trakcie edukacji młodych informatyków odgrywają praktyki zawodowe, odbywają poza szkołą. Do najważniejszych firm informatycznych, z którymi gryfowski ZSOiZ współpracuje, należą już od lat: CODE TWO w Jeleniej Górze, CPO ZETO w Jeleniej Górze, SOGEN – Zakład Usług Informatycznych w Gryfowie Śląskim, GRYF NET w Gryfowie Śląskim, czy też NET COMP w Lubaniu.
Absolwent Technikum otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie ogólnokształcącym oraz uzyskuje tytuł technika informatyka, po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych:
- Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;
- Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Nasze Technikum przygotowuje uczniów do wykonywania następujących zadań:
- montowanie oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
- wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
- projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
- programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
- projektowania, tworzenia i administracji stronami www i systemami zarządzania treścią.

W kształceniu w zawodzie – technik informatyk, językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język anielski.
Od początku istnienia naszego Technikum w zawodzie technik informatyk, jego uczniowie realizowali bardzo wiele przedsięwzięć o charakterze praktyczno-edukacyjnym, znakomicie wzbogacających ich wiedzę teoretyczną oraz umiejętności zawodowe.
Do najważniejszych z nich należą:
- cotygodniowe, trwające przez cały rok szkolny 2018/2019 zajęcia z pracownikami naukowymi Wydziału Technicznego Karkonoskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze;
- praktyki zawodowe w Conford Demesne w Irlandii,
- praktyki zawodowe w Dreźnie i Chemnitz w Republice Federalnej Niemiec,
- zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Trails Mobilne Laboratorium Innowacyjności i Usług”,
- w ramach „Dolnośląskiego Festiwalu Nauki” – uczestnictwo w prelekcjach i pokazach w wielu uczelniach naszego regionu.

Po ukończeniu Technikum w zakresie technik informatyk można kontynuować naukę na studiach wyższych na następujących kierunkach:
·    informatyka,
·    informatyka i ekonometria,
·    systemy informatyczne w zarządzaniu,
·    automatyka i robotyka,
·    systemy i sieci komputerowe,
·    systemy multimedialne,
·    grafika komputerowa,
·    i inne.

Ukończenie szkoły umożliwi naszym absolwentom znaleźć atrakcyjne zatrudnienie w różnorodnych firmach. Możliwości są ogromne, na pewno dużo większe niż w innych zawodach. Jest oczywiste, że informatycy znajdują pracę nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również stanowiska w obsłudze systemów około 6500 branż i innych przedsięwzięciach związanych z procesem ich edukacji.
Gdzie może pracować technik informatyk?
·    w instytucjach zajmujących się eksploatacją oprogramowania komputerowego
·    w agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach
·    w firmach sprzedających sprzęt komputerowy
·    w wydawnictwach i drukarniach
·    w ośrodkach obliczeniowych
·    w studiach telewizyjnych i filmowych
·    w punktach serwisowych sprzętu komputerowego
·    w działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa
·    w firmach tworzących oprogramowanie komputerowe
·    w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy
·    mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych

Oczywiście, absolwenci mogą również założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym przez siebie zakresie.

Drogi, przyszły absolwencie szkoły podstawowej, nauka w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim otworzy szeroko przed Tobą drzwi do uzyskania atrakcyjnej kariery zawodowej.