PODSUMOWANIE PROJEKTU

 Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ”

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim od 01.02.2017r. rozpoczął z Liderem Projektu Robert Bosch Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa realizację projektu nr RPDS.10.04.03-02-0002/16-00 pod nazwą „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.3 – Dostosowanie systemów kształcenia i Szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ. Projekt był realizowany w partnerstwie z Miastem Jelenia Góra i Powiatem Lwóweckim w okresie od 01.02.2017 do 30.09.2018r. Wartość projektu: 520.260 zł, wartość dofinansowania: 493.010 zł w tym wkład UE: 442.221 zł.

Celem projektu był wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy i ukierunkowanego na rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Cel projektu osiągnięto poprzez:

  • specjalistyczne szkolenia w Centrum Szkoleń Techniki Motoryzacji Bosch w Warszawie w marcu, maju, wrześniu i pażdzierniku 2017 roku 30 uczniów kształcących się w zawodach  mechanik pojazdów samochodowych i technik leśnik oraz 4 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą kształcenie zawodowe z naszymi uczniami .

Uczestnicy szkoleń przeszli dwutygodniowy 80h specjalistyczny kurs techniczny obejmujący tematykę:

- Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i  oscyloskopu (16h),

-Pośredni wtrysk benzyny (16h), Bezpośredni wtrysk benzyny (16h),

-Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesla (16h),

-Układy oczyszczania spalin nowoczesnych silników diesla (16h),

Za najlepsze wyniki w testach kontrolnych na zakończenie szkolenia wyróżniono  Szymona Jaworskiego, Jacka Tyszkowca, Jakuba Rudnika i Cezarego Struga.

  • miesięczne staże zawodowe w BS PPUH Wojas w Jeleniej Górze w terminach: 03.01.2018 – 30.01.2018; 02.07.2018 – 27.07.2018 oraz 30.07.2018-27.08.2018 realizowane przez 9 wyróżnionych uczniów: Damian Wroński, Jakub Wolar, Maksim Potapow, Mateusz Mickiewicz, Szymon Jaworski, Jakub Rudnik, Jacek Tyszkowiec, Bartosz Kudła i Michał Grubizna uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz technicy leśnicy, z których zawodem również powiązany jest rozwój nowych technologii i nowoczesnego przemysłu, a także obsługa gospodarki i mobilności ludzi na jej rzecz pracujących. Uczniowie podnosili swoje kompetencje zawodowe w zakresie umiejętności diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych oraz organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie wykorzystywane w branży leśnej. Dlatego niezmiernie ważne było dostarczenie uczniom wysokojakościowych staży, dzięki którym nabędą specjalistyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w oparciu o nowoczesne urządzenia pomiarowe i naprawcze.
  • modyfikację programów nauczania w zakresie nowoczesnych technologii diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów samochodowych z wykorzystaniem w dalszym kształceniu zawodowym
  • doposażenie pracowni szkolnej w symulator samochodu do nauki jazdy Makselka ZML3MS

Uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych oraz certyfikaty realizacji staży zawodowych.

Poprzez udział w projekcie Szkoła poprawiła jakość kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i technik leśnik co niewątpliwie pozwoli absolwentom łatwiej zdobyć i utrzymać pracę.

Koordynator projektu – Renata Nowak

bosch