KIERUNKI  KSZTAŁCENIA

 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.Jana Pawła II  w Gryfowie Śląskim   

 w roku szkolnym 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące

 • klasa językowa,
  • rozszerzenia; język angielski, język niemiecki
 • klasa humanistyczna,
  • rozszerzenia: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie,
 • klasa medialno- teatralna,
  • rozszerzenia ;język polski, język angielski

Technikum w zawodzie;

 • technik informatyk,
 • technik leśnik,
 • technik hotelarstwa,        

Szkoła Branżowa I stopnia :

Kształcenie w zawodach;

 • magazynier-logistyk
 • kelner
 • pracownik obsługi hotelowej
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • przetwórca mięsa
 • stolarz
 • murarz-tynkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik samochodowy
 • operator obrabiarek skrawających
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  –  oferta skierowana jest do osób:

- pracujących,

- bezrobotnych,

które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę podstawową „starego typu” , chcą zdobyć wykształcenie średnie, zdać maturę.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH:

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • po ukończeniu z s z -nauka trwa 2 lata, zajęcia odbywają się w co drugi piątek po południu i w  sobotę od godz.8,00.
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • po ukończeniu szkoły podstawowej -nauka trwa 3 lata, zajęcia odbywają się w co drugi piątek po południu i w  sobotę od godz.8,00. 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSOiZ  IM.JANA PAWŁA II W GRYFOWIE  ŚLĄSKIM

w sprawie rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia,

na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie  zarządzenia nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 04 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum                do klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów Ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych Szkół I stopnia, oraz na podstawie  zarządzenia  nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 04 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do:

-klas I publicznych czteroletnich liceów Ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia,

-klas wstępnych w czteroletnich liceach Ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich  liceach Ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,

a także na semestr pierwszy klas I publicznych Szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych Szkół podstawowych dla dorosłych.

TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO   DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM,

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  PO DOTYCHCZASOWYM GIMNAZJUM

od  13 maja    do    25 czerwca   2019  r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie                   przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od   21   do   25   czerwca   2019  r.- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginał  świadectwa ukończenia gimnazjum oraz                      o oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do   28 czerwca   2018  r.- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych o oświadczeniach, w tym dokonanie prze przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

15   lipca 2019r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez (wójta , prezydenta miasta, starostę) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

16  lipca 2019 r.  Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 16 do 18 lipca 2019 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 16 do 24   lipca 2019  r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły . W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25    lipca   2019   r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                do szkoły.

do 26  lipca 2019 r.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

TERMINY   W   POSTĘPOWANIU   UZUPEŁNIAJĄCYM

od   26 do 30   lipca  2019  r.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do   05  sierpnia  2019 r.-  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

20  sierpnia  2019  r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez (wójta , prezydenta miasta, starostę) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

21 sierpnia 2019r. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Od 21 do 23 sierpnia 2019 r. Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 21 do 29 sierpnia 2019 r.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone           w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

30  sierpnia 2019 r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych              do szkoły.

30  sierpnia 2019 r.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO   DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM,

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

od  13 maja    do    25 czerwca   2019  r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie                   przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od   21   do   25   czerwca   2019  r.- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginał  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz                      o zaświadczenie o szczególnych  wynikach egzaminu ośmioklasisty.

do   28 czerwca   2018  r.- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych o oświadczeniach, w tym dokonanie prze przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

15   lipca 2019r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez (wójta , prezydenta miasta, starostę) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

16  lipca 2019 r.  Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 16 do 18 lipca 2019 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 16 do 24   lipca 2019  r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły . W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25    lipca   2019   r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych               do szkoły.

do 26  lipca 2019 r.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

TERMINY   W   POSTĘPOWANIU   UZUPEŁNIAJĄCYM

od   26 do 30   lipca  2019  r.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do   05  sierpnia  2019 r.-  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

20  sierpnia  2019  r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta lub starostę ) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

21 sierpnia 2019r. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 21 do 23 sierpnia 2019 r. Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 21 do 29 sierpnia 2019 r.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

30  sierpnia 2019 r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych              do szkoły.

30  sierpnia 2019 r.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc  w szkole.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  ORAZ  POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW  do LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  DLA  DOROSŁYCH

 od  13 maja do 25 czerwca  2019 r.  - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie                      przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 do 28 czerwca  2019 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

15 lipca 2019r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta miasta ) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

16  lipca 2019 r. - Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 16 do 18 lipca 2019r. – Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,                      w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 16 do 24 lipca 2019 r. -  Potwierdzenie przez kandydata  albo rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2019r. -   Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2019r. – Poinformowanie przez dyrektora szkoły  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc  w szkole.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

od 26 do 30 lipca 2019 r. -Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 05 sierpnia 2019 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

20 sierpnia 2019r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta miasta ) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

21 sierpnia 2019r. - Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 21 do 23 sierpnia 2019r. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,         w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 21 do 29  sierpnia 2019 r. -  Potwierdzenie przez kandydata  albo rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 30 sierpnia 2010r. -   Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 sierpnia 2019r. – Poinformowanie przez dyrektora szkoły  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących          i Zawodowych w Gryfowie  Śląskim odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Oznacza to,          że absolwenci  gimnazjum i szkoły podstawowej powinni zalogować się  na stronie  https://dolnoslaskie.edu.com.pl/    i  zapisać  się  do  wybranego   typu  Szkoły i złożyć podanie w sekretariacie szkoły, ul. Wojska Polskiego 20, tel. 75 78 13 459 w.20.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim –  Małgorzata Wiśniewska