OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA  ROK SZKOLNY  2021/2022

 

Rekrutacja do ZSOiZ w Gryfowie Śląskim odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego Nabór, tzn., że absolwenci szkoły podstawowej powinni zalogować się na stronie: https://dolnoslaskie.edu.com.pl i wybrać:

 Liceum Ogólnokształcące oraz klasę:

- językową,

- humanistyczną,

- medialno-teatralną,

- biologiczno-chemiczną,

- informatyczno-matematyczną.

 Technikum  oraz klasę i zawód:

- technik leśnik,

- technik informatyk,

- technik organizacji turystyki,

- technik hotelarstwa.

Branżową  Szkołę  I  Stopnia oraz klasę wielozawodową i wpisać wybrany zawód.

 

Kandydaci składają następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do szkoły wydrukowane za pomocą elektronicznego systemu rekrutacyjnego Nabór,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do dalszej nauki w liceum ogólnokształcącym,

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie w technikum i branżowej szkole I stopnia – skierowanie uczeń otrzyma w Szkole po publikacji list osób zakwalifikowanych,

- zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu – dot. branżowej szkoły I stopnia,

- 2 zdjęcia (podpisane),

- kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ważne terminy dla Kandydatów:

17.05. – 21.06.2021 r. - rejestracja na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl

oraz dostarczenie do Szkoły wydrukowanego z systemu PODANIA

25.06. – 14.07.2021 r. - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

22.07.2021 r. - publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia

23 - 30.07.2021 r. - złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

02.08.2021 r. - publikacja list osób przyjętych do Szkoły.

 

Dodatkowe informacje na stronie www.zsoiz.gryfow.pl

oraz w sekretariacie szkoły tel. 75 78 13 459 wew. 20.

 

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

w Gryfowie Śląskim   

 w roku szkolnym 2021/2022

Liceum Ogólnokształcące

 • klasa językowa,
  • rozszerzenia; język angielski, język niemiecki
 • klasa humanistyczna,
  • rozszerzenia: język polski, j. angielski
 • klasa medialno- teatralna,
  • rozszerzenia : język polski, język angielski
 • klasa biologiczno-chemiczna,
  • rozszerzenia: chemia, biologia
 • klasa matematyczno-informatyczna,
  • rozszerzenia : matematyka, informatyka

Technikum w zawodzie;

 • technik organizacji turystyki NOWOŚĆ !!!! - rozszerzenia : geografia
 • technik informatyk – rozszerzenia : matematyka
 • technik leśnik – rozszerzenia : biologia
 • technik hotelarstwa – rozszerzenia :  geografia

Szkoła Branżowa I stopnia :

Kształcenie w zawodach;

 • kelner
 • pracownik obsługi hotelowej
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • przetwórca mięsa
 • stolarz
 • murarz-tynkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik samochodowy
 • operator obrabiarek skrawających
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych   

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  –  oferta skierowana jest do osób:

- pracujących,

- bezrobotnych,

które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę podstawową „starego typu” ,

chcą zdobyć wykształcenie średnie, zdać maturę.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH:

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim –  Małgorzata Wiśniewska