Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące

 • klasa językowa
  • rozszerzenia; język angielski, język niemiecki
 • klasa humanistyczna
  • rozszerzenia: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie
 • klasa medialno- teatralna
  • rozszerzenia ;język polski, język angielski

Technikum w zawodzie;

 • technik informatyk
 • technik leśnik
 • technik hotelarstwa                 

 Branżowa Szkoła I stopnia :

Kształcenie w zawodach;

 • magazynier-logistyk
 • kelner
 • pracownik obsługi hotelowej
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • przetwórca mięsa
 • stolarz
 • murarz-tynkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik samochodowy
 • operator obrabiarek skrawających
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych   

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  –  oferta skierowana jest do osób:

- pracujących

- bezrobotnych,

które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę podstawową „starego typu” chcą zdobyć wykształcenie średnie, zdać maturę.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH:

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • po ukończeniu z s z -nauka trwa 2 lata, zajęcia odbywają się w co drugi piątek po południu i w  sobotę od godz.8,00.
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • po ukończeniu szkoły podstawowej -nauka trwa 3 lata, zajęcia odbywają się w co drugi piątek po południu i w  sobotę od godz.8,00.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSOiZ  W GRYFOWIE  ŚLĄSKIM

w sprawie rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia,

w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie  zarządzenia nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 04 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum                do klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów Ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych Szkół I stopnia, oraz na podstawie  zarządzenia  nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 04 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do:

-klas I publicznych czteroletnich liceów Ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia,

-klas wstępnych w czteroletnich liceach Ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich  liceach Ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,

a także na semestr pierwszy klas I publicznych Szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych Szkół podstawowych dla dorosłych.

TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO   DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM,

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  PO DOTYCHCZASOWYM GIMNAZJUM

od  13 maja    do    25 czerwca   2019  r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie                  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od   21   do   25   czerwca   2019  r.- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły, o oryginał  świadectwa ukończenia gimnazjum oraz,                  o oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do   28 czerwca   2018  r.- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych o oświadczeniach, w tym dokonanie prze przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

15   lipca 2019r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez (wójta , prezydenta miasta, starostę) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

16  lipca 2019 r.  Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 16 do 18 lipca 2019 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 16 do 24   lipca 2019  r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły . W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25    lipca   2019   r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych      do szkoły.

do 26  lipca 2019 r.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

TERMINY   W   POSTĘPOWANIU   UZUPEŁNIAJĄCYM

od   26 do 30   lipca  2019  r.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do   05  sierpnia  2019 r.-  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

20  sierpnia  2019  r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez (wójta , prezydenta miasta, starostę) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

21 sierpnia 2019r. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Od 21 do 23 sierpnia 2019 r. Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 21 do 29 sierpnia 2019 r.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone           w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

30  sierpnia 2019 r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych              do szkoły.

30  sierpnia 2019 r.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc          w szkole.

TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO   DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM,

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

od  13 maja    do    25 czerwca   2019  r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie                   przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od   21   do   25   czerwca   2019  r.- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły, o oryginał  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz,  o zaświadczenie o szczególnych  wynikach egzaminu ośmioklasisty.

do   28 czerwca   2018  r.- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych o oświadczeniach, w tym dokonanie prze przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

15   lipca 2019r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez (wójta , prezydenta miasta, starostę) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

16  lipca 2019 r.  Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 16 do 18 lipca 2019 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 16 do 24   lipca 2019  r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły . W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25    lipca   2019   r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                do szkoły.

do 26  lipca 2019 r.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

TERMINY   W   POSTĘPOWANIU   UZUPEŁNIAJĄCYM

od   26 do 30   lipca  2019  r.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do   05  sierpnia  2019 r.-  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

20  sierpnia  2019  r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta lub starostę ) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

21 sierpnia 2019r. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 21 do 23 sierpnia 2019 r. Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 21 do 29 sierpnia 2019 r.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

30  sierpnia 2019 r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych              do szkoły.

30  sierpnia 2019 r.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc  w szkole.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  ORAZ  POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW  W  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA  DOROSŁYCH 

 

od  13 maja do 25 czerwca  2019 r.  - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie                      przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 do 28 czerwca  2019 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

15 lipca 2019r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta miasta ) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

16  lipca 2019 r. - Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 16 do 18 lipca 2019r. – Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,              w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 16 do 24 lipca 2019 r. -  Potwierdzenie przez kandydata  albo rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2019r. -   Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2019r.Poinformowanie przez dyrektora szkoły  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc  w szkole.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

od 26 do 30 lipca 2019 r. -Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 05 sierpnia 2019 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

20 sierpnia 2019r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta miasta ) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

21 sierpnia 2019r. - Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 21 do 23 sierpnia 2019r. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,          w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 21 do 29  sierpnia 2019 r. -  Potwierdzenie przez kandydata  albo rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 30 sierpnia 2010r. -   Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 30 sierpnia 2019r. – Poinformowanie przez dyrektora szkoły  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc                          w szkole.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących          i Zawodowych w Gryfowie  Śląskim odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Oznacza to,         że absolwenci  gimnazjum i szkoły podstawowej powinni zalogować się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl/   i  zapisać  się  do  wybranego   typu  Szkoły   lub złożyć podanie        w sekretariacie Szkoły, ul. Wojska Polskiego 20, tel. 75 78 13 459 w.20.

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Gryfowie Śląskim   

 w roku szkolnym 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące

 • klasa językowa,
  • rozszerzenia; język angielski, język niemiecki
 • klasa humanistyczna,
  • rozszerzenia: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie,
 • klasa medialno- teatralna,
  • rozszerzenia ;język polski, język angielski

Technikum w zawodzie;

 • technik informatyk
 • technik leśnik
 • technik hotelarstwa.

Szkoła Branżowa I stopnia :

Kształcenie w zawodach;

 • magazynier-logistyk
 • kelner
 • pracownik obsługi hotelowej
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • przetwórca mięsa
 • stolarz
 • murarz-tynkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik samochodowy
 • operator obrabiarek skrawających
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych   

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  –  oferta skierowana jest do osób:

- pracujących,

- bezrobotnych,

które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę podstawową „starego typu” ,

chcą zdobyć wykształcenie średnie, zdać maturę.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH:

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • po ukończeniu z s z -nauka trwa 2 lata, zajęcia odbywają się w co drugi piątek po południu i w  sobotę od godz.8,00.
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • po ukończeniu szkoły podstawowej -nauka trwa 3 lata, zajęcia odbywają się w co drugi piątek po południu i w  sobotę od godz.8,00.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim –  Małgorzata Wiśniewska

 

  

ZOBACZ, SPRAWDŹ, PRZEKONAJ  SIĘ  SAM !

MODA, ANIMACJA,PROJEKTOWANIE GIER, czyli GRYFÓW WYPRZEDZA CZAS.

W gąszczu edukacyjnych ofert szkół ponadgimnazjalnych, warto przyjrzeć się tej z Gryfowa. Dlaczego? Ponieważ wachlarz możliwości kształcenia jest tutaj szeroki.

Liceum Ogólnokształcące dla tych, którzy chcą studiować.
Proponujemy klasy:

 • klasa językowa,
  • rozszerzenia; język angielski, język niemiecki
 • klasa humanistyczna,
  • rozszerzenia: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie,
 • klasa medialno- teatralna,
  • rozszerzenia ;język polski, język angielski.Zajęcia medialno-teatralne prowadzić będą dziennikarz MR oraz aktor Teatru im.C.K.Norwida w Jeleniej Górze.

Technikum dla tych, którzy chcą szybko mieć zawód.
„ Był las, nie było nas, będzie las, nie będzie nas”
Technikum w zawodzie
- technik leśnik to alternatywa dla tych, którzy kochają przyrodę i w leśnym zaciszu chcieliby spełniać się zawodowo. Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzi doświadczony pracownik Nadleśnictwa Świeradów, który zna las jak własną kieszeń i wie co w trawie piszczy. To oferta dla tych, którzy chcą zgłębić tajniki biologii, hodowli lasu czy łowiectwa. W przyszłości mogą studiować leśnictwo, ochronę środowiska, architekturę krajobrazu, biotechnologię, technikę rolniczą i inne.

Na tych, którzy cenią kontakt z drugim człowiekiem, są otwarci i komunikatywnie czeka Technikum kształcące w zawodach                                       technik hotelarstwa oraz   technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego- nowość!!

Dla pasjonatów szeroko pojętej informatyki mamy dwie wspaniałe propozycje. Można kształcić się w zawodzie  technik informatyk lub technik informatyk ze specjalnością projektowanie gier i grafiką komputerową.
Szkoła Branżowa I stopnia (do tej pory Zasadnicza Szkoła Zawodowa) to możliwość zdobycia interesującego zawodu, który zapewni godne życie. To może być początek podnoszenia kwalifikacji w Szkole Branżowej II stopnia. Można wybrać dowolny zawód zgodnie z predyspozycjami, marzeniami i planami na przyszłość.

Na uczniów Szkoły Branżowej i Techników czekają ciekawe miejsca praktyk i staże, tak w renomowanych miejscach w Polsce, jak i za granicą.
Jeśli chcecie zdobyć wiedzę, poszerzyć zainteresowania, rozwinąć stare pasje lub odnaleźć nowe,
przyjdźcie do ZSOiZ w Gryfowie Śląskim.

Po lekcjach można brać udział w zajęciach :  przygotowujących do matury, informatycznych, matematycznych, artystycznych, bibliotecznych, cyklistycznych.   Dla uzdolnionych muzycznie mamy zespół muzyczny, dla ludzi o wielkim sercu – wolontariat, a dla dbających o zdrowie i ciało-siłownię.

Drodzy gimnazjaliści i absolwenci szkół podstawowych, rozpocznijcie nowy rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im Jana Pawła II                   w Gryfowie Śląskim.

   

 

                 

 

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami nauczania na rok szkolny 2018/2019

TUTAJ: KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

    

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSOiZ IM.JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

w sprawie rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie  zarządzenia nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas  pierwszych  szkół  ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019, wprowadzam;

TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM,

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

od  01   do    20 czerwca   2018  r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od   22   do   26   czerwca   2018  r.- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginał  świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do   28 czerwca   2018  r.- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7  ustawy o systemie oświaty i art.150 ust.7  ustawy Prawo oświatowe.

13 lipca 2018 r. -Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

do 17 lipca 2018 r. - Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

do 25   lipca 2018  r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku.W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

26    lipca   2018   r. -Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

27 lipca 2018 r. -Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc        w szkole.

TERMINY   W   POSTĘPOWANIU   UZUPEŁNIAJĄCYM

do    31   lipca  2018  r.-   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do   07  sierpnia  2018 r.-  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7  ustawy o systemie oświaty i art.150 ust.7  ustawy Prawo oświatowe.

   22  sierpnia  2018  r.( z zachowaniem art.20 zc ust. 6, 7, 8, 9  ustawy o systemie oświaty  i art. 158 ust.6, 7, 8, 9 ustawy Prawo oświatowe)-Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

22 sierpnia 2018 r. - Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

do 28 sierpnia 2018 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku.W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

29 sierpnia 2018 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

29 sierpnia 2018 r. - Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO , A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH dla DOROSŁYCH  

 od 01 do 26 czerwca 2018 r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 czerwca 2018 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7  ustawy o systemie oświaty.

13 lipca 2018 r. - Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

19 lipca 2018 r. -  Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostało złożone wraz z wnioskiem o przyjecie do szkoły dla dorosłych.

20 lipca 2018 r. -   Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

do 24 lipca 2018 r. -Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 25 lipca 2018 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7  ustawy o systemie oświaty.

10 sierpnia 2018 r. - Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

17 sierpnia 2018 r. -  Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostało złożone wraz z wnioskiem o przyjecie do szkoły dla dorosłych.

21 sierpnia 2018 r. -   Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia w Gryfowie Śląskim odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego Nabór, tzn., że gimnazjaliści powinni zalogować się na stronie: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php i zapisać się do wybranego  typu Szkoły. 

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim   

 w roku szkolnym 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące

 • klasa policyjna,
  • rozszerzenia; język angielski, język niemiecki
  • przedmioty dodatkowe :   zajęcia z samoobrony.
 • klasa językowa,
  • rozszerzenia: język angielski, język niemiecki
  • przedmiot uzupełniający- przyroda, historia i społeczeństwo,
  • przedmioty dodatkowe do wyboru: edukacja teatralna, dziennikarstwo muzyczne, język hiszpański
 • klasa biologiczno-chemiczna,
  • rozszerzenia ; biologia, chemia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • klasa matematyczno-fizyczna,
  • rozszerzenia: matematyka, fizyka
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych :

 • po zasadniczej szkole zawodowej
  • rozszerzenia; historia , geografia
 • po gimnazjum
  • rozszerzenia; historia , geografia

Technikum w zawodzie;

 • technik przemysłu mody,
  • rozszerzenia: język angielski, chemia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • technik leśnik,
  • rozszerzenia: język angielski, biologia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • technik hotelarstwa i technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego,
  • rozszerzenia: język niemiecki, geografia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
  • przedmiot dodatkowy- animacja czasu wolnego
 • technik informatyk i technik informatyk z projektowaniem gier i grafiką komputerową
  • rozszerzenia: matematyka, historia
  • przedmiot uzupełniający – przyroda
  • przedmiot dodatkowy – projektowanie gier i grafika komputerowa

Szkoła Branżowa I stopnia :

Kształcenie w zawodach;

 • operator obrabiarek skrawających,
 • sprzedawca,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • wędliniarz,
 • stolarz,
 • murarz-tynkarz,
 • mechanik pojazdów samochod
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych.                                                                                                                                                                         Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  im. Jana Pawła w Gryfowie Śląskim Małgorzata Wiśniewska

                                                                                              

 

ZOBACZ, SPRAWDŹ, PRZEKONAJ  SIĘ  SAM !

MODA, ANIMACJA,PROJEKTOWANIE GIER, czyli GRYFÓW WYPRZEDZA CZAS.

W gąszczu edukacyjnych ofert szkół ponadgimnazjalnych, warto przyjrzeć się tej z Gryfowa. Dlaczego? Ponieważ wachlarz możliwości kształcenia jest tutaj szeroki.

Liceum Ogólnokształcące dla tych, którzy chcą studiować.
Proponujemy klasy:

- policyjną z rozszerzoną geografią i historią oraz przedmiotami dodatkowymi : edukacja policyjnej , zajęcia z samoobrony (od klasy pierwszej)- – językową z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim (dla zainteresowanych do wyboru: edukacja teatralna, dziennikarstwo muzyczne lub język hiszpański).

- biologiczno – chemiczną z rozszerzoną biologią i chemią,
matematyczno- fizyczną z rozszerzoną matematyką i fizyką.
Przestępczość w Polsce spada, ale może warto przemyśleć wybór  klasy licealnej – policyjnej.
Zawód ten cieszy się coraz większym zaufaniem społecznym, a Policja w Polsce jest instytucją cieszącą się ponad stuletnią tradycją. Dziś zaufanie do niej deklaruje ponad 72% respondentów. Praca w Policji daje możliwość studiowania. Policjant może wybrać studia resortowe lub cywilne.

Technikum dla tych, którzy chcą szybko mieć zawód.
„ Był las, nie było nas, będzie las, nie będzie nas”
Technikum w zawodzie
- technik leśnik to alternatywa dla tych, którzy kochają przyrodę i w leśnym zaciszu chcieliby spełniać się zawodowo. Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzi doświadczony pracownik Nadleśnictwa Świeradów, który zna las jak własną kieszeń i wie co w trawie piszczy. To oferta dla tych, którzy chcą zgłębić tajniki biologii, hodowli lasu czy łowiectwa. W przyszłości mogą studiować leśnictwo, ochronę środowiska, architekturę krajobrazu, biotechnologię, technikę rolniczą i inne.

Jeśli nie chcesz, aby Tomasz Jacyków przeglądał Twoją szafę…

Nową propozycją dla osób twórczych, pomysłowych i podążających za modą jest  technik przemysłu mody. Uczniowie zdobywają kwalifikacje w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz organizacji procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.
Branża usługowa to prężnie i dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki. Znajduje w niej zatrudnienie coraz więcej osób.

Na tych, którzy cenią kontakt z drugim człowiekiem, są otwarci i komunikatywnie czeka Technikum kształcące w zawodach                                       technik hotelarstwa oraz   technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego- nowość!!

Dla pasjonatów szeroko pojętej informatyki mamy dwie wspaniałe propozycje. Można kształcić się w zawodzie  technik informatyk lub technik informatyk ze specjalnością projektowanie gier i grafiką komputerową.
Szkoła Branżowa I stopnia (do tej pory Zasadnicza Szkoła Zawodowa) to możliwość zdobycia interesującego zawodu, który zapewni godne życie. To może być początek podnoszenia kwalifikacji w Szkole Branżowej II stopnia. Można wybrać dowolny zawód zgodnie z predyspozycjami, marzeniami i planami na przyszłość.

Na uczniów Szkoły Branżowej i Techników czekają ciekawe miejsca praktyk i staże, tak w renomowanych miejscach w Polsce, jak i za granicą.
Jeśli chcecie zdobyć wiedzę, poszerzyć zainteresowania, rozwinąć stare pasje lub odnaleźć nowe,
przyjdźcie do ZSOiZ w Gryfowie Śląskim.

Po lekcjach można brać udział w zajęciach :  przygotowujących do matury, informatycznych, matematycznych, artystycznych, bibliotecznych, cyklistycznych.   Dla uzdolnionych muzycznie mamy zespół muzyczny, dla ludzi o wielkim sercu – wolontariat, a dla dbających o zdrowie i ciało-siłownię.

Drodzy gimnazjaliści, rozpocznijcie nowy rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im Jana Pawła II                   w Gryfowie Śląskim.