W piątki na drugiej lekcji odbywają się zajęcia z matematyki rozszerzonej dla sympatyków matematyki.                                                            Celem zajęć jest:

  • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczniowskich;
  • rozbudzanie i rozwijanie matematycznych zainteresowań uczniów;
  • poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej uczniów;
  • rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej;
  • pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym nas środowisku;
  • wdrażanie uczniów do samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów;
  • doskonalenie sprawności rachunkowej niekonwencjonalnymi metodami;
  • stosowanie nowoczesnych technik nauczania, celem zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczniów;
  • przygotowanie uczniów do m.in. takich konkursów matematycznych jak:
  • zachęcanie uczniów do podejmowania samodzielnej pracy nad poszerzaniem wiadomości z zakresu matematyki;
  • umożliwianie uczniom sprawdzania i uzasadniania słuszności wybranej metody prowadzącej do prawidłowego rozwiązania zadania;
  • wykorzystywanie inwencji własnej uczniów i zachęcanie do poszukiwania różnych sposobów rozwiązywania tego samego zadania.