Od  70 lat, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych był ważnym miejscem kształcenia zawodowego na mapie edukacyjnej naszego regionu. Wiele generacji naszych absolwentów miało możliwość zdobywania atrakcyjnych umiejętności zawodowych.
Zgodnie z reformą MEN od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształciła się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Naukę w niej może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Edukacja w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.
Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zaś zawodowe teoretyczne na miesięcznych kursach (w każdym roku nauki) w Centrach Kształcenia Zawodowego.
Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w firmach, pod warunkiem podpisania przez absolwenta szkoły podstawowej z przyszłym pracodawcą umowy o zatrudnieniu na cały okres nauki w szkole branżowej.
Przyszły uczeń wybierając branżową szkołę I stopnia musi posiadać odpowiednie predyspozycje zdrowotne, potwierdzone przez lekarza medycyny pracy.
Absolwenci szkoły podstawowej mogą wybrać następujące kierunki zdobywania zawodu:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych i budownictwie,
- murarz-tynkarz,
- monter sieci i instalacji sanitarnych,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- lakiernik samochodowy,
- elektryk,
- cukiernik,
- dekarz,
- piekarz,
- fryzjer,
- kucharz,
- sprzedawca,
- stolarz,
- operator obrabiarek skrawających,
- przetwórca mięsa,
- pracownik obsługi hotelowej,
- kelner.

Uczniowie, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia. Kształcenie w będzie odbywało się w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano naukę w tym typie szkoły – będą to zawody realizowane na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Absolwenci branżowych szkół I stopnia mogą podjąć pracę i jako osoby dorosłe uzupełniać wykształcenie ogólne w liceach ogólnokształcących dla dorosłych lub uzupełniać wykształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Od początku istnienia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia, jak również w jej „poprzedniczce” – Zasadniczej Szkole Zawodowej, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, nasi uczniowie mieli okazję  realizować wiele interesujących przedsięwzięć o charakterze praktyczno-edukacyjnym, znacznie wzbogacających ich wiedzę i umiejętności zawodowe.
Do najważniejszych z nich należały:
- Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników,
- Ogólnopolski Konkurs BHP „Bezpiecznie od Startu”;
- Projekt z „Bosch Serwis – podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych” odbywany w Centrum Szkoleń i Motoryzacji tej firmy w Warszawie oraz w BS PPUM Wojas w Jeleniej Górze,
- „Razem z Rzemiosłem w niezwykłą podróż” w formie dwutygodniowych staży do Niemiec i Francji w zawodach: fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz;
- „Mój zawód przyszłości: – projekt dla uczniów;
- projekt „Praktyka czyni mistrza: – dwutygodniowa praktyka w niemieckich firmach dla uczących się w zawodach związanych z budownictwem;
- projekt „Moja przyszłość to Europa II”: – zagraniczne staże odbywane przez naszych uczniów w RFN;
- szkolenie okresowe BHP pracowników młodocianych;
- i inne.
Realizacja jednego z projektów, umożliwiła naszej szkole wzbogacenie bazy dydaktycznej, z której mogą przede wszystkim korzystać uczniowie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i Technikum w zawodzie technik leśnik.
W ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr: RPDS. 10.04.03-02-0002/16-00 zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (IZRPDS) z dnia 05.12.2016r., realizowanego przez naszą Szkołę z Liderem Projektu firmą Robert Bosch Sp. z o. o. w Warszawie, zostało wykonane ostatnie zobowiązanie projektowe związane z sfinalizowaniem zakupu w sierpniu 2018r. Symulatora samochodu do nauki jazdy Maxelka ZML3MS przeznaczonym do użytkowania podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podnoszenia umiejętności praktycznych z przedmiotu obsługa maszyn leśnych uczniów kształcących się w zawodzie technik leśnik poprzez wykorzystanie multimedialnych programów wielooperacyjnych maszyn leśnych.

Drogi Absolwencie szkoły podstawowej zapewniamy Cię, że w Gryfowskim Zespole Szkół Ogólnokształcącym i Zawodowych im. Jana Pawła II zdobędziesz satysfakcjonujący zawód, umiejętności i wiedzę.